index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2021.09.16.

Budapest, Ferenciek tere 9.
Budapest Pf. 342. 1364
mail@gregoriantarsasag.hu
Elnök: Béres György     H-1053 Budapest Kecskeméti u. 2. II. 11.     (36-1) 317 6124


Közhasznúsági beszámoló - 2008.

A Gregorián Társaság országos hatókörű közhasznú szervezet, amelynek tiszteletbeli tagjai azon neves zeneszerzők és egyházi méltóságok, rendes tagsága pedig azok az ének-zene tanárok és egyházkarnagyok, akik a Társaság célkitűzésit magukénak vallják.

A Gregorián Társaság alapszabályban meghatározott célja a gregorián ének tanulmányozása, tanítása, művelése és közkinccsé tétele, amelynek érdekében

- támogatja a gregorián ének tanulmányozását, és a tudományos eredmények terjesztését, segíti az egyházzenészek, az énekkarvezetők, a zene és énekpedagógusok, a szeminaristák és a szerzetesek gregorián képzését és továbbképzését

- szorgalmazza az egyházi, a világi és az iskolai énekkarok gregorián éneklését

- felveszi és ápolja a kapcsolatot a külföldi gregorián társaságokkal és intézetekkel

- találkozókat rendez, ahova meghívja a külföldi és belföldi gregorián szakembereket, iskolákat és énekkarokat.

- hangversenyeken, televízióban és rádióban népszerűsíti a gregorián éneket

- segíti a gregorián hangzóanyag kiadását, terjesztését.

A szervezetnek készlete, értékpapírja nincs, vállalkozói tevékenységet nem folytat, cél szerinti juttatásban semmilyen szervezetet vagy személyt nem részesít.

A szervezet vezetőségének tagjai személyi, illetve természetbeni juttatásban nem részesülnek.

A Gregorián Társaság munkáját, programjait 2008-ban a Nemzeti Civil Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Alap, a Belváros-Lipótvárosi Önkormányzat, és a szervezet tagsága támogatta. Az NCA segített működési kiadásaink egy részének finanszírozásában (300 000 Ft), valamint hozzájárult a IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál kiadásaihoz (800 000 Ft), amelyhez az NKA (1 000 000 Ft) és az V. kerületi Önkormányzat (300 000 Ft) támogatását szintén megnyertük. Az 1%-os felajánlásokból kapott összegből (148 000 Ft), valamint az oktatási és művészeti tevékenységből és a CD eladásból befolyt pénzt és az adományokat szintén a Fesztivál költségeinek finanszírozására használtuk fel.

Társaságunk az európai zenetörténetnek egy igen fontos, ám kevéssé ismert, mintegy ezeréves időszakának zenéjével, a gregorián énekkel, annak művelésével, terjesztésével, tanításával foglalkozik.

Ezzel a tevékenységünkkel a közművelődést segítjük, mind a szakma, mind az érdeklődők irányában. Szakmai feladatunknak tekintjük elsősorban az énektanárok és karvezetők képzését, Tanfolyamainkon és rendezvényeinken egy olyan kultúrát közvetítünk a zenén keresztül, amelyen keresztül közelebb kerül mindenkihez a keresztény értékrend, annak erkölcsiségével együtt. Akik az egyetemes kultúrának ezt a szeletét „ízlelik”, egy-egy rendezvényről, az ott kapott élményektől lelkileg felfrissülve, szakmailag gazdagodva térnek vissza a mindennapokba munkájukhoz.

A Gregorián Társaság több intézménnyel (pl. KPSZTI, MALEZI, OMCE) kórusokkal és zeneszerzőkkel valamint iskolákkal is kapcsolatban áll, mert fontosnak tartja, hogy több csatornán és minden korosztály számára közvetlenül eljuttassa az egyetemes kultúra egy olyan részét, amelynek ismerete személyiség-, lélek- és közösségépítő erővel bír.

Ezért rendeztük meg 2008-ben is Pannonhalmán július 14 - 18-ig az ének-zene tanároknak akkreditált kurzusunkat, hogy rajtuk keresztül is minél szélesebb kör, mégpedig az ifjúság ismerhesse meg ezt a kultúrát. Arra is lehetőséget nyitottunk emellett, hogy az érdeklődők tanfolyamainkon közvetlenül a mesterektől tanulhassanak. Ezeken az alkalmakon ugyanis Béres György, a gregoriánkutatás Európa-szerte ismert tudósa és ifj. Sapszon Ferenc, Liszt-díjas karnagy a vezetőtanárok.

A Gregorián Társaság legintenzívebben székhelyén fejti ki szerepét, hiszen rendszeresen itt énekel együttese, a Schola Gregoriana Budapestinensis példaértékűen a Pesti Ferenceseknél – immár 13 éve. Tudomásunk szerint Magyarországon nincs több ilyen, heti rendszerességgel (minden kedden), és a misén résztvevők ilyen fokú bekapcsolásával zajló gregorián esemény. Ezeken az alkalmakon különféle szociális helyzetű emberek, életkortól és iskolai végzettségtől függetlenül vehetnek részt. Ezért is lehetett itt január 12-én Béres György 80. születésnapjának ünneplése a ferencesekkel közösen, egy püspöki szentmise (Dr. Beer Miklós és Takács Nándor), és egy azt követő nagyszabású fogadás keretében, amin több százan vettek részt.

Az Schola Gregoriana Budapestinensis ismét meghívást kapott a Mátyás templomba a hagyományos Kodály emlékmisén való közreműködésre március 3-án.

A Gregorián Társaság új együttese, a Schola Sancti Gregorii működött közre a Bárdos Lajos Zenei Hetek Egyházzenei Napján, május 9-én, amikor többek között Béres György tartott tudományos előadást. Nagyszabású előadás hangzott el a „Biblia Éve” alkalmából a Szent István Társulat sorozatában is, október 27-én, ahol a Schola Gregoriana Budapestinensis működött közre.

Zenetörténetileg is jeles alkalomnak lehetett tanúja a nagyszámú hallgatóság 2008. március 1-jén az Egyetemi templomban elhangzott hangversenyen, amelyen csupa ősbemutató hangzott el a Cantate Vegyeskar előadásában, ifj. Sapszon Ferenc vezényletével. Szőnyi Erzsébet, Daróci Bárdos Tamás, Soproni József, Koloss István és Peter Planyavsky írták e műveket elnökünk, Béres György tiszteletére.

Igazán kiemelkedővé azonban ezt az esztendőt a IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál tette, amelynek megrendezését (2008. július 3 – 6.) az előző fesztiválok iránti széleskörű érdeklődés hívta életre. 1998-ban, 2002-ben és 2005-ben ugyanis több ezren fordultak meg a rendezvényeken. A magas fokú érdeklődés annak köszönhető, hogy itt élőben hallhatók olyan együttesek, akik a Rómából kiinduló és mára a Nyugat-Európában működő zeneművészeti egyetemeken és főiskolákon megismerhető új tudomány, a gregorián szemiológia kutatásainak eredményeit építik be interpretációjukba. A szakma pedig a kutatásokról hallhat előadásokat, amelyeket e tudomány idősebb és fiatalabb tudósai tartanak. Most is nagy figyelmet tanúsítottak az ének- és zenetanárok, egyházzenészek, karnagyok és a szakrális és művészi zene iránt érdeklődők, és hasonlóan nagyfokú volt a részvételük, valamint a fiatalok érdeklődése is feltűnő volt. A mostani Fesztiválon mintegy hét-nyolcezer ember vett részt. A hallgatóság az egész Kárpát-medencéből érkezett, hiszen ez a rendezvény a maga sokrétűségével, komplex programjaival a maga nemében teljesen egyedülálló.

A meghívott nyolc szkóla Ausztriából, Észtországból, Japánból, Magyarországról és Olaszországból érkezett, hogy bemutassa, hogyan interpretálja a közös római hagyomány gregorián énekeit. Ezek az együttesek szoros kapcsolatban állnak a liturgiával, és a szövegen alapuló zeneiség a vezérlőelvük az interpretációban, amelynek alapját a legrégebbi kódexek dallamrajzai alkotják. Az invitálást professzionális színvonalú munkájuk miatt kapták. Vezetőik maguk is kutatók, akiknek elméleti tudásuk ily módon szoros kapcsolatban áll a gyakorlattal.

A Fesztivál egyik célja volt, hogy a résztvevők a gregorián éneket ott ismerjék meg és éljék át, ahol az keletkezett, – a liturgiában. Ezért a rendezvény gerincét a liturgikus alkalmak alkották, mivel ott tapasztalható meg a gregorián ének imádságos lelkülete és művészi értéke. A szentmisék változó részeit és a zsolozsmákat a szkólák szólaltatták meg, de a mise állandó részeinek éneklésébe mindenki bekapcsolódhatott. A szentmisék állandó részeinek közös éneklésére előre lehetett készülni, a kották hozzáférhetők voltak a Magyar Kórus 2007. decemberi és a ZeneSzó 2008/2. számában és a Gregorián Társaság honlapján. Így az éneklés is igazi közösségi élménnyé válhatott. Dr. Seregély István, Takács Nándor és Dr. Beer Miklós celebrálták a váci miséket, de Budapesten is bemutatásra kerültek gregorián misék. Vácott ezenkívül három zsolozsma is elhangzott.

Emellett a szkólák hangversenyein a különböző interpretációs stílusokkal is találkozhattak az érdeklődők. Ezek világos összehasonlítása céljából minden együttes bemutatott egy kötelező darabot, az Ecce quam bonum gradualét. Vácott és Budapesten összesen nyolc hangverseny került megrendezésre a három nap alatt.

A liturgiában részvevő és a hangversenyeken fellépő együttesek a következők voltak:

Ausztria           Choralschola des Institutes für Kirchenmusik der KU Graz
                         – Prof. Dr. Franz Karl Prassl és Prof. Eugeen Liven d’Abelardo
                        Schola Resupina (Bécs) – Isabell Köstler
Észtország        Vox Clamantis (Tallin) – Jaan-Eik Tulve
Japán                Chorus Instituti St.Gregorius (Tokio) – Veronika Hashimoto
Magyarország   Cantate Schola (Budapest) – ifj. Sapszon Ferenc
                        Jubilate Schola (Budapest) – ifj. Sapszon Ferenc
                        Schola Gregoriana Budapestitnensis – Béres György
Olaszország     In Dulci Jubilo (Verona) – Prof. Dr. Alberto Turco

A Fesztivál másik célja az volt, hogy a Nyugat-Európában folyó gregorián kutatásokba betekintést nyújtson. A Gregorián Társaság nemzetközileg elismert kutatókat hívott meg, akik ebben a témakörben tartották előadásaikat: Prof. Dr. Godehard Joppich, az Esseni Ruhr Folkwang Zeneművészeti Egyetem ny. gregorián professzora és Mag. Xaver Kainzbauer, a Salzburgi Zeneművészeti Egyetem (Mozarteum) gregorián tanára. A Fesztivál már az eddig bemutatott alkalmak gazdagságát tekintve is egyedi, de ezeken túlmenően további érdekességeket is felkínált.

A szombati Nyílt Nap keretében több hazai és határon túli szkóla mutatkozott be. Erre a kiemelt napra amatőr együtteseket hívtunk, akik sokat tanulhatnak az itteni tapasztalatokból. Elsősorban fiatalokból álló együttesek jöttek, akiknek a liturgiai és koncertélményeken túl egyéb érdekes szórakozásra is lehetőséget biztosítottunk. Ezen a napon ugyanis kódexmásoló, éremverő és jelvénykészítő műhely is működött.

A Fesztivál ideje alatt az Apor Vilmos Főiskolán szakmai és képzőművészeti kiállítások megtekinthetők voltak. A Gregorián hangjegyírás története hasznos áttekintést nyújt az előadásokon hallottakhoz. A társművészetek is beépültek a programba, a gregorián szellemiségébe és a keresztény értékekbe való elmélyülést két kiállítás is segíti. Balog Tünde textiljei és Hermann János magfaragványai méltó miliőt teremtettek a Fesztivál egyik fő helyszínén.

A Fesztivál fővédnöke Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök volt.

A Gregorián Társaság, mint közhasznú civil szervezet alapszabályában is megfogalmazott egyik fő feladata a nemzetközi kapcsolatok építése, amely megalakulása óta ki is rajzolódik a Társaság életében. Nemzetközi fesztiváljai ezen tevékenységek csúcspontjai, hiszen itt több napon át találkozhattak akár kötetlenül is a hazai karnagyok és együttesek a hasonló célú és érdeklődésű külföldi együttesekkel. A Gregorián Társaság és a Váci Püspökség, mint rendezőtársak meg kívánták teremteni a személyes kapcsolatok építésének lehetőségét is. Ennek volt terepe elsősorban a püspöki fogadás, ahol a szigorúan vett zenei szakmai tapasztalatok átadása mellett a beszélgetésekben lehetőség van más országok szervezési, szerveződési körülményeinek és technikáinak megismerésére, a kapcsolatok jövőjének lerakására is minden résztvevőnek.

A Fesztivál tovább mélyítette a szakmai kapcsolatokat, tovább erősítette a magyar zenei élet nemzetközi hírnevét, tovább növelte a gregorián ének művelőinek számát, újabb tapasztalatokkal és ismeretekkel vértezte fel a karnagyokat és egyházzenészeket mind szakmai, mind kapcsolatépítési és szervezési téren. A világ élvonalába tartozó nagy tudású és neves gregorián kutatók személye volt a garancia arra, hogy a hazai érdeklődők első kézből és a legmegbízhatóbb forrásból kaphattak ismereteket a gregorián kutatás legfrissebb eredményeiről. A meghívott szkólák hangversenyei inspirálóan hatottak a hazai együttesek munkájára, új lendületet adva ezzel nekik. A fesztivál hiányt pótolt, mert a gregorián interpretáció művészetében juttatott hozzá nemzetközi tapasztalatokhoz, amely nálunk mindmáig kevéssé ismert még a tanár- és művészképzésben is.

A média is nagy érdeklődéssel fordult a rendezvény felé, ez már az előzetes megkeresésekből is kitűnt. Az országos (pl. Inforádió) és helyi média (pl. Vác TV) több riportban hívta föl a figyelmet az érdekes eseményre Az M3 Bartók Rádió az összes váci hangversenyt rögzítette és 2009. januártól márciusig 12 adásban sugározta. Forgatott a helyszínen az MTV és a Váci TV. Újságcikkek jelentek meg az egyházi és szaklapokban, valamint internetes honlapokon (Új Ember, Keresztény Élet, Evangélikus Élet, ZeneSzó, Parlando, Magyar Kórus, Prae.hu, Musicianswho.hu) Külföldi újságok is írtak az eseményről.

Összegezve: A Gregorián Társaság 2008-ben folytatott tevékenységével a korábbiaknál is jobban erősítette közművelődési feladatát, és ezzel még inkább ki tudta fejteni a gregorián ének közkinccsé tételét, amely alapvető céljai között szerepel. Mindemellett nem hagyott fel hagyományos programjaival sem (kurzusok, előadások, a gregorián ének rendszeres művelése). Béres György munkásságának elismeréseképpen ezért is adta át még 2007. június 7-én Dr. Erdő Péter a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana-, és Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2008. január 22-én elnökünknek az V. kerületben végzett közművelődési tevékenységéért Pilinszy-díját.

A 2008-as év meghatározója mindez, de volumenben a 2008. július 3 – 6-ig zajló IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál volt.

Mindezzel, mint közhasznú civil szervezet, teljesíti küldetését a szűk szakmának és az érdeklődőknek egyaránt.

Ezt a jelentést a mellékelt pénzügyi beszámolóval együtt a 2009. március 31-én megtartott közgyűlés elfogadta.

Budapest, 2009. március 31.