A GREGORIÁN TÁRSASÁG, MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

 

 

I. fejezet

 

A Társaság neve, székhelye:

 

1.  A szervezet neve: Gregorián Társaság.

2.  Székhelye: Budapest 1053 Ferenciek tere 9.

3.  Az alapítás éve 1990.

4.  A Gregorián Társaság országos közhasznú szervezet, a továbbiakban Társaság.

5.  A Társaság pecsétje: köralakban a Társaság neve, az alapítás éve, középen mécsest ábrázoló rajz.

 

 

II. fejezet

 

A Társaság célja, feladata:

 

6.  A Társaság feladata a gregorián ének tanulmányozása, tanítása, művelése és közkinccsé tétele, amely az 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c. 3. pontja értelmében tudományos tevékenység és kutatás, a 4. pont értelmében oktatás és ismeretterjesztés, az 5. pont értelmében kulturális tevékenység, tehát közhasznú tevékenység.

a.  Támogatja a gregorián ének tanulmányozását, és a tudományos eredmények terjesztését.

b.  Segíti az egyházzenészek, az énekkarvezetők, a zene és énekpedagógusok, a szeminaristák és a szerzetesek gregorián képzését és továbbképzését.

c.  Szorgalmazza az egyházi, a világi és az iskolai énekkarok gregorián éneklését.

d.  Felveszi és ápolja a kapcsolatot a külföldi gregorián társaságokkal és intézetekkel.

e.  Találkozókat rendez, ahova meghívja a külföldi és belföldi gregorián szakembereket, iskolákat és énekkarokat.

f.  Énekkari találkozókon, fesztiválokon, versenyen szorgalmazza a gregorián éneklést.

g.  Hangversenyeken, televízióban és rádióban népszerűsíti a gregorián éneket.

h.  Segíti a gregorián hanglemezek és kazetták kiadását, terjesztését.

 

 

8. a.    A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból mindenki részesülhet.

b.  A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja./ Kht. 4.§. /1/. bek. c. /

c.  A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

III. fejezet

 

A Társaság tagsága:

 

9.  A Társaság rendes tagja lehet minden magyar és külföldi, természetes és jogi személy, aki vagy amely a Társaság céljaival egyetért, az alapszabályt elfogadja, a célkitűzések megvalósításához hozzájárul, valamint a tagdíjat rendszeresen fizeti.

 

10. A Társaság külföldi tagjainak számáról és arányáról mindenkor a Társaság közgyűlése dönt.

 

11. A Társaság pártoló tagságot is szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki vállalja, hogy a Társaságot anyagilag és erkölcsileg támogatja.

 

12. Tiszteletbeli tagként felvehető az, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a Társaságot.

 

 

 

IV. fejezet

 

A társasági tagság keletkezése és megszűnése:

 

13. A Társaságba való belépés és az abból való kilépés önkéntes.

 

14. A tagsági viszony a felvétel alapján jön létre.

 

15. A felvételről a Társaság vezetősége dönt a hozzá benyújtott írásbeli kérelem /belépési nyilatkozat/ alapján.

 

16. A Társaság tagjai sorába az, az alapszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személy vehető fel, aki a belépési nyilatkozatot aláírja és ezzel a Társaság alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri.

 

17. A Társaság tagja évente tagdíjat köteles fizetni, annak összegét a közgyűlés határozza meg.

 

18. A pártoló tagság önkéntes, a felvétellel keletkezik. A pártoló tagsági díj legkisebb összegét a vezetőség határozza meg.

 

19. Tiszteletbeli tag az lehet, akit a Társaság öt rendes tagja erre javasol. A tiszteletbeli tagok tagsági díjat nem fizetnek.

 

20. /1/. A tagsági viszony megszűnik:

a.  kilépéssel, ha a kiválni szándékozó e szándékát l5 nappal előbb a vezetőségnek bejelenti,

b.  törléssel, ha a tag a tagsági díjat 12 hónapon túl nem fizeti s azt felhívás ellenére 30 napon belül nem pótolja,

c.  a tag halálával.

 

/2/. A vezetőség törlést elrendelő határozata ellen az érintett tag a kézbesítéstől számított l5 napon belül a közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a vezetőséghez kell írásban benyújtani és azt a soron következő közgyűlés napirendjére tűzni. A közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

 

V. fejezet

 

A tagok, pártoló és tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei:

 

21. A Társaság rendes tagjai szavazati joggal részt vehetnek a Társaság közgyűlésén, a Társaság bizottságainak és tisztségviselőinek megválasztásában, valamint a közgyűlési határozatok meghozatalában.

 

22. A Társaság rendes tagjai véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek a Társaságot érintő bármely kérdésben.

 

23. A tagok igénybe vehetik a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket és részt vehetnek a Társaság rendezvényein.

 

24. A Társaság rendes tagjai bármely tisztségre választhatók.

 

25. A Társaság rendes tagjai kötelesek a Társaság céljainak megvalósítását tevékeny közreműködéssel segíteni, az alapszabály rendelkezéseit megtartani, a tagdíjat rendszeresen fizetni.

 

26. A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a Társaság közgyűlésén, javaslatokat, észrevételeket tehetnek a Társaság működésére, részesülhetnek a Társaság által nyújtott kedvezményekben.

 

27. A pártoló tagok kötelezettsége az alapszabály megtartása, a Társasághoz méltó magatartás tanúsítása, valamint a Társaság erkölcsi és anyagi támogatására terjed ki.

 

28. A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Társaság közgyűlésén, javaslatokat, észrevételeket tehetnek a Társaság működésére, részesülhetnek a Társaság által nyújtott kedvezményekben.

 

29. A tiszteletbeli tag kötelezettsége az alapszabály megtartására, a Társaság erkölcsi támogatására, valamint a Társasághoz méltó magatartás tanúsítására terjed ki.

 

 

VII. fejezet

 

A Társaság anyagi forrásai:

 

45.     A Társaság éves költségvetés alapján működik.

 

46. A Társaság anyagi forrásai:

a.  tagsági díjak,

b.  természetes és jogi személyek adományai,

c.  a rendezvények tiszta bevételei,

d.  a pályázatok útján megszerzett bevételek,

e.  egyéb források.